ฟรี! ประกันโควิด 19 เมื่อติดเน็ตบ้าน AIS Fibre

ขยายเวลารับสิทธิ์ ถึง 30 มิถุนายน 2564

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
100,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)30,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวม
การถูกฆาตกรรม
หรือทำร้ายร่างกาย
 และ ขณะขับขี่
หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์)
1,000 บาท

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ผ่าน AIS Fibre LINE Connect

สิทธิประกันโควิด 19 เฉพาะ ลูกค้าใหม่ ที่สมัครและ ติดเน็ตบ้าน AIS Fibre

 • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจเอไอเอส ไฟเบอร์ ใดๆ ก็ได้
 • สามารถกดรับสิทธิ์ฟรีประกันภัยผ่าน AIS Fibre LINE Connect ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้งบริการสำเร็จ และมีสถานะ Active มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครองไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 1. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีถึง 99 ปี เท่านั้น และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 2. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. ลูกค้าต้องดำเนินการกดรับสิทธิ์ฟรีประกันภัยผ่าน AIS Fibre LINE Connect ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้งบริการสำเร็จ และมีสถานะ Active มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระยะเวลา 45 วัน (รวมระยะเวลารอคอย 14 วัน Waiting Period) มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองทันที หลังจากติดตั้งบริการสำเร็จ มีสถานะ Active และดำเนินการกดรับสิทธิ์ผ่าน AIS Fibre LINE Connect
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์คุ้มครอง
 6. ผู้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อลงทะเบียนติดตั้ง เอไอเอส ไฟเบอร์
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้างเอไอเอส ไฟเบอร์ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น รวมทุกช่องทางที่รับประกันโดยบริษัทฯ
 8. ลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ที่เป็นต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์เท่านั้น และในกรณีลูกค้ายกเลิกบริการความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การรับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
 11. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด