แพ็กเกจ BROADBAND24

ติดเน็ตบ้าน AIS Fibre3 กับแพกเก็ต BROADBAND 24 ที่เน้นใช้งาน เน็ตโดยเฉพาะ ที่มี WiFi6 Router มาให้พร้อมในแพกเกจ กับสปีดเริ่มต้น 300/300Mbps ในราคาคุ้มค่า 499 บาท ต่อเดือน หรือ ถ้าต้อการเน็ตแรง ๆ ก็แรงสุดได้ถึง 1Gbps สนใจ สมนัดติดตั้ง กดสมัครได้เลย

BROADBAND24

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

500

+vat = 535 บ.

ระยะสัญญา

24

เดือน

Speed ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

Wifi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

BROADBAND24

300/300Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

499

+vat = 533.93 บ.

ระยะสัญญา

12

เดือน

Speed ดาวน์โหลด/อัพโหลด

300Mbps / 300Mbps

Wifi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

BROADBAND24

500/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

600

+vat = 642 บ.

ระยะสัญญา

12

เดือน

Speed ดาวน์โหลด/อัพโหลด

500Mbps / 500Mbps

Wifi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

BROADBAND24

1Gbps/500Mbps

ค่าบริการต่อเดือน

700

+vat = 749 บ.

ระยะสัญญา

12

เดือน

Speed ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 500Mbps

Wifi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

BROADBAND24

1Gbps/1Gbps

ค่าบริการต่อเดือน

1,200

+vat = 1,284 บ.

ระยะสัญญา

12

เดือน

Speed ดาวน์โหลด/อัพโหลด

1Gbps / 1Gbps

Wifi6 Router

รับสิทธิยืมตลอดอายุสัญญา

 1. แพ็กเกจ BROADBAND24 สมัครใช้บริการได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home (FTTH)) และ Fibre to the Room (FTTR) เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ชำระในรอบบิลแรก หรือรับเป็นส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อใช้บริการ แพ็กเกจ BROADBAND24 ต่อเนื่องครบ 12 รอบบิล หรือ 24 รอบบิล (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัครใช้งาน) นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 12 รอบบิล หรือ 24 รอบบิล (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัครใช้งาน) ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 4. เมื่อใช้บริการแพ็กเกจนี้แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันติดตั้ง ในกรณีที่ลูกค้าย้ายจุดติดตั้ง จะส่งผลให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับตามแพ็กเกจนี้เป็นอันสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันย้ายจุดติดตั้ง
 5. ค่าแรกเข้า 800 บาท จากปกติ 2,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีมีการระงับใช้บริการชั่วคราวจะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าวด้วย พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครใช้บริการซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านที่ติดตั้งและใช้บริการ หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
 6. กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจนี้ และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจนี้ พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกมูลค่า 4,800 บาท นับแต่วันติดตั้ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 7. ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจนี้ จะได้รับ Private IPv4 และ Public IPv6 ซึ่งสามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 8. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 12 รอบบิล หรือ 24 รอบบิล (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สมัครใช้งาน)
 9. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากใช้บริการเต็มวงเงิน (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าบริการต่างๆ ในแพ็กเกจ ลูกค้าจะถูกระงับการใช้บริการ ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระจนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะสามารถกลับมาใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 10. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำออกให้เช่า หรือให้บริการแก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์
 11. สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ดังนี้
  • คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Private IPv4
  • คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Public IPv6
 12. ติดตั้ง ภายใน 24 ชม. เฉพาะลูกค้ารายที่มีเอกสารการสมัครครบถ้วนถูกต้อง ยกเว้นการสมัครผ่านช่องทาง Online
 13. บริการแก้ไขปัญหาการใช้งาน ภายใน 24 ชม. นับแต่เวลาที่ AIS Call Center 1175 หรือ AIS Fibre Line Connect ได้รับแจ้งปัญหา ยกเว้นเหตุสุดวิสัย หรือบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นทีใช้บริการ ณ ขณะนั้น
 14. ชุดอุปกรณ์ AIS Fibre ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิยืมใช้ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่บริษัท ณ เอไอเอสช็อปทุกสาขา ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้บริการ หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้วไม่ส่งคืน หรืออุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าอุปกรณ์นั้นให้แก่บริษัท
 15. ลูกค้าสามารถสมัครบริการเสริม AIS PLAYBOX ค่าบริการรายเดือน 89 บาท/เดือน/จุด นาน 12 เดือน จากนั้น คิดค่าบริการตามปกติ 129 บาท/เดือน/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **ระยะสัญญา 24 เดือน** สมัครได้ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง